Beslutningsprotokol fra de månedlige ordinære MR møder.

Beslutningsprotokold den 03-05-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou.
Afbud: næstformand; Susanne Juhl Magnussen, husmor; Signe Kyndesen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, graver; Stig Malmose.

1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. (Se bilag)
Kvartalsrapporten udviser et overskud af drift på kr. 383.642,94.
Beslutning: Kvartalsrapporten blev godkendt.

Vi bliver nødt til at have fokus på vores el og varme forbrug og det kommer på næste dagsorden.

Der er fortsat ingen afslutning på graverværkstedet, kommer på næste dagsorden.

3. Endelig godkendelse af Samarbejdsaftale omkring fælles Kirke – Kulturmedarbejder for Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne. (Se bilag)
Beslutning: Samarbejdsaftalen er blevet godkendt.

4. Orientering.
Ny Kirke- og kulturmedarbejder ved Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne: Ninna Søndergaard

Kasserer i Mørke menighedsråd er meldt ind i Lokalforeningen af meninghedsråd på Djursland som delegeret.

Evt.
Vedr. at sekretær stopper i menighedsrådet, skal med på næste dagsorden.

Næste møde er den 07-06-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 1-3-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose, husmor; Signe Kyndesen.

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen


 1. Godkendelse af dagsorden.
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt 
 2. Gennemgang af regnskab for 2021 v/ Mette og Jena.
 1. Godkendelse af regnskab 2021.
  Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2021, afleveret d. 01.03.2022 20:41

Næste møde er den 05-04-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 01-02-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose

Afbud: husmor; Signe Kyndesen

Efter mødet er der afsat 15 min. til lukket møde med orientering fra Kontaktpersonen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt

2. Årligt valg af poster i menighedsrådet:
Formand: Michael
Næstformand: Susanne
Kasser: Helge
Kirkeværge: Ken
Kontaktperson: Ida
Sekretær: Rie
Tegningsberettiget: Michael, Susanne
Punket er vedtaget.

3. Godkendelse af regnskabsinstruksen for 2022 (kasseren)
Regnskabsinstruksen blev godkendt.

4. Henvendelse om muliglighed for køb af arealet ved siden af kirken. Hvordan forholder MR sig til det?
I henhold til henvendelse om køb af areal, er dette ikke til salg.

5. Henvendelse om ombygning og udvidelse af skuret ved krolfbanen.
Beslutning: Vi godkender ikke forslaget og forslår at de stiller en pavillon op.

6. Samarbejdsaftale vedrørende Ådalens og Mørke kirkegårde se bilag Beslutning:
Samarbejdsaftalen blev godkendt.

7. Orientering:
Kontaktpersonen:
Ny gravermedhjælper er ansat pr. 1/3-2022

Præsten:
Babysalmesang:
Der er en efterspørgsel blandt mødre grupperne i Mørke om babysalmesang.
Beslutning: Vi arbejder videre med det.

Fastelavn:
Signe står for indkøb til pølser, brød og fastelavnsboller.
Michael og Ken står for Grill mm og hjælper Signe med resten.
Rie laver opslag til byen.
Susanne tager kontakt til FDF som sørger for at indkøb og maling tønder og sætter dem op samt oprydning efter tøndeslagning.

Støtteforening:
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger om støtte til udvikling, produktion og formidling af årets støtteforeningsprojekt: Konfirmationsfilm – ”10 gode grunde”
til at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret
Beslutning: Vi bidrager med 500,00

Næste møde er den 01-03-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-12-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, husmor; Signe Kyndesen, graver; Stig Malmose

Afbud: Formanden; Michael Erlang-Nielsen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  Corona pas – Hvordan gøres dette?
  Beslutning:  Regelmæssig visning af corona pas til kontaktpersonHenvendelse om mulighed for køb af arealet ved siden af kirken.
  Beslutning: Punktet udskydes til MR møde 1. tirsdag i februar 2022.

  Aktivitetsudvalg; generelle arrangementer: 
  Hvad gør vi for eksempel, når Signe ikke er til stede?Beslutning: Finde en regulær afløser for Signe der kan træde til når hun aflyser.

  Årshjulet med aktiviteter vi kan afholde i forhold til mandskab skal tidlig ud til MR ordinære medlemmer så de kan sætte X i kalenderen og dermed have en
  chance for at deltage.

  Vi planlægger en artikel i 8544 om at vi søger frivillige til aktivitetsudvalget.

   

 3. Orientering fra:

Kirkeværge:

Er der noget vi skal følge op på fra sidst?
Beslutning: Siden sidst punktet skal være et opfølgnings punk i starten af dagsorden.

 

 

Næste møde er den 01-02-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 2-11-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen,, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  MobilePay kontoen er oppe at køre igen
 3. Orientering fra:

Kasser:

– Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2021
Beslutning: Kvartalsrapporten blev behandlet og godkendt.

 

Godkendelse af budget.  Formål og Endelig opgørelse
Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Budget 2022, Endelig budget
afleveret d. 01-11-2021 kl. 11:53

 

Kirkeværge:

– Visionsarbejdet: vi skal have fundet en dato i det nye år, hvor vi kan mødes og gennemgå VA: 

Beslutningspunkt:  Der bliver fundet en dato i januar eller februar 2022.

 

Præst:

Lektiehjælp:
Beslutningspunkt: Der er opbakning i menighedsrådet om at arbejde på at lave noget lektiehjælp.

 

Næste møde er den 07-12-2021 kl. 19:30

 

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 5-10-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen., Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2. Siden sidst:

   Høstfesten gik godt og der var et fint fremmøde.

  3. rientering fra

   Formanden:

      Beslutning om brug at sognegårdens lokaler til sammenkomster:

        Forslag til vedtagelse: Kan Sognegården lejes til privat sammenkomst i forbindelse med kirkelig handling såsom begravelse?

        Beslutning: Der er besluttet at Sognegården kan ikke benyttes til private arrangementer.

    Præst:

       Børnekulturnat:

        D. 12. nov. Sofia og Rie deltager.

       Ændring af tidspunkt for gudstjeneste:

        Det er besluttet at kirketiden ændres, Højmesse: fra 11:00 til 10:30. Aften fra 19:30 til 19:00. Det træder i kræft d. 2. januar 2022.   

       Skal vi ha lavet præsterækken i våbenhuset?

        Der er besluttet at Ken arbejder videre på det.

    

         Kasseren: 

            Revisionsprotokollat og påtegning af 2020 regnskabet
            Beslutning: Godkendt

            Udkast endeligt budget 2022
             Beslutning: Godkendt

             Vi skal have en generel snak om budgetterne og hvordan de fungere

   Næste møde er den 02-11-2021 kl. 19:30 i Sognegården

    

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-9-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2. Præsten:

        Høstfest

        Morten, Sofia, Rie, Stig   kommer og  pynter kirken lørdag d. 25/9-2021 kl. 15:00

       Ken, Susanne,  kommer og serverer over i sognegården til frokost

        Sofia, Michael kommer og hjælper løbende.

        KK-medarbejder:

        Sofia opdaterer på de info møder som Michael, Ida-Marie, Rie, Helge og Sofia har været til

        Der er lavet opslag til at søge KK-medarbejder i samarbejde med Ådalen og Hvilsager/Lime

         menighedsråd.

        Julekoncert:

        Vedr. arrangement af julekoncert er der besluttet at aktivitetsgruppen går videre med det.

       Menighedspleje og arrangementer:

        Vedr. indsamling af penge til menighedspleje og arrangementer er der besluttet at det bliver

        tager op på et separat punkt på næste møde.

   b. Kirkeværge:

       Ekstra hjælp på kirkegården:

        Stig og Ken undersøger tilbud fra Syddjurs kommune vedr. arbejdskraft.

       Administration af nemid:

        Det er besluttet at Helge og Ida-Marie skal være admin. på det.    

       Skal vi ha lavet præsterækken i våbenhuset?

        Der er besluttet at Ken arbejder videre på det.

   c. Kasseren:

       De vedhæftede vedtægter blev godkendt

       Den vedhæftede kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 blev godkendt og underskrevet.

   Næste møde er den 05-10-2021 kl. 19:30 i Sognegården

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 3-8-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen,  sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 

 1.  
  1. Godkendelse af dagsorden.

   Beslutning: Dagsorden blev godkendt

  2.  

   Siden sidst

   Michael har været til skole-kirke møde, og han har opdateret os omkring det.

 

Næste møde er den 07-09-2021 kl. 19:30

Beslutningsprotokol fra  Mørke Kirke menighedsråd

Dagsorden den 01-06-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud : Graver: Stig Malmose

 

 • Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt

 • Siden sidst

Pilgrimsvandring blev afholdt og var en succes

Mai-britt gravermedhjælper har jubilæum 1-6-2021 20 år, Menighedsrådet har givet en gave.
Hjemmesiden er oppe at køre.

 

 • Orientering fra

Formanden

Visionsarbejde for Mørke kirke – der vil blive et møde i september, hvor vi arbejder med

visionerne.

Beslutning: Vi afholder 1. møde til september og begynder at tage det i bidder og arbejder videre

med de versioner som det forrige menighedsråd startede på.

 

Præsten:

Orientering: Konfirmander – fotograf:

Er det Michael formand, der sørger for at fotografen til årets konfirmander ved, hvornår og hvor

Fotografen skal stille op den 13. juni?

Beslutning: Fotografen ved besked 

Orientering: Frokostklub:

Onsdag den 7. juli holder vi gudstjeneste med efterfølgende frokost klub ved Mørke Kirke.  

 

Orientering (måske beslutning): Kirke Kulturmedarbejder:

Torsdag den 10. juni er der KK-møde i Rosenholm zonen, hvor Benedikte – provst også kommer.

MR deltager:  Michael, Helge, Ida-Marie, Sofia og Rie

 

Studietur og personalefest:

Beslutning: Lave bus-studietur til Hedensted kirke og efterfølgende Horsens Fængsel-museum

og for menighedsrådet og personale en lørdag i oktober.

 

Kasser:

Budget for 2022 godkendt på dette MR møde.

Budgettet er tidligere udsendt til jer alle.

Godkendelse: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr 15083719, Budget 2022, Bidrag budget

afleveret 31-05-2021

 

Vi har fået en bekræftelse hjem på den ekstra bevilling vi skal søge på orgelbyggeriet.

 

Kirkeværge:

Karsten V. Pedersen er blevet valgt som murer til mindre opgaver

 

Næste møde er den 03-08-2021 kl. 19:30

 

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 4-5-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou,, Graver; Stig Malmose

Afbud: Husmoder; Signe Kyndesen

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning: Dagsorden blev godkendt

 2. Siden sidst.

  Den nye hjemmeside forventer vi går live om ca. 14 dage.

 3. Orientering fra præsten

  Nr. 1. Siden sidste møde har vi haft kontakt til lydfolket og snakket om lyd inde i kirken. De har  sendt et tilbud og vi skal beslutte om vi kan godkende det eller om vi ønsker at indhente tilbud  fra andre.
  Beslutning:  Vi indhenter et nyt tilbud fra anden virksomhed, og så indsender vi en ansøgning til provstiudvalget.Nr. 2.Jeanette kommer forbi vores MR-møde kl. 19.30, hun har en vigtig opdatering vedrørende orgel-projektet der tager omk. 15-20 minutter.
  Beslutning: Tilbuddet er steget med en merpris på 35.000. Jeanette kontakter den orgel kyndige for at høre hvad stigningen på de 35.000  skyldes, og så søger vi stiftet om de ekstra penge.

  Nr. 3. I forhold til fotografering af konfirmanderne kan jeg orientere om at vi gør som sidste år, at de ikke må under ceremonien, men efter og der bliver taget et fælles foto med mig uden for kirken.
  Beslutning: Menighedsrådet giver konfirmanderne deres fællesbillede og Klaus tager billedet.

  Nr. 4. Vi har brug for 2 grill til pilgrimsvandringer hvem kan komme med nogen?
  Beslutning: Kirken ejer 2 grill, og pilgrimsvandringen gennemføres som planlagt.

  Nr. 5. Vi skal have lavet en brainstorming om hvor vi kunne tænke os at tage på studietur og
  hvornår vi skal holde vores personalefest.
  Beslutning: Helge skal høre hvad vi har af budget, og så tager vi den på næste møde.

  Orientering ved kasseren

  Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 1. kvt. 2021
  se vedhæftet bilag
  Beslutning: Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2021 blev godkendt

 4. Evt.

  Hvad skal og må sognegården bruges til.
  Beslutning: Det bliver taget med i visionsarbejdet.

Næste møde er den 01-06-2021 kl. 19:30