Beslutningsprotokol fra de månedlige ordinære MR møder.

Beslutningsprotokold den 03-05-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou.
Afbud: næstformand; Susanne Juhl Magnussen, husmor; Signe Kyndesen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, graver; Stig Malmose.

1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. (Se bilag)
Kvartalsrapporten udviser et overskud af drift på kr. 383.642,94.
Beslutning: Kvartalsrapporten blev godkendt.

Vi bliver nødt til at have fokus på vores el og varme forbrug og det kommer på næste dagsorden.

Der er fortsat ingen afslutning på graverværkstedet, kommer på næste dagsorden.

3. Endelig godkendelse af Samarbejdsaftale omkring fælles Kirke – Kulturmedarbejder for Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne. (Se bilag)
Beslutning: Samarbejdsaftalen er blevet godkendt.

4. Orientering.
Ny Kirke- og kulturmedarbejder ved Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne: Ninna Søndergaard

Kasserer i Mørke menighedsråd er meldt ind i Lokalforeningen af meninghedsråd på Djursland som delegeret.

Evt.
Vedr. at sekretær stopper i menighedsrådet, skal med på næste dagsorden.

Næste møde er den 07-06-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 1-3-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose, husmor; Signe Kyndesen.

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen


 1. Godkendelse af dagsorden.
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt 
 2. Gennemgang af regnskab for 2021 v/ Mette og Jena.
 1. Godkendelse af regnskab 2021.
  Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2021, afleveret d. 01.03.2022 20:41

Næste møde er den 05-04-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 01-02-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose

Afbud: husmor; Signe Kyndesen

Efter mødet er der afsat 15 min. til lukket møde med orientering fra Kontaktpersonen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt

2. Årligt valg af poster i menighedsrådet:
Formand: Michael
Næstformand: Susanne
Kasser: Helge
Kirkeværge: Ken
Kontaktperson: Ida
Sekretær: Rie
Tegningsberettiget: Michael, Susanne
Punket er vedtaget.

3. Godkendelse af regnskabsinstruksen for 2022 (kasseren)
Regnskabsinstruksen blev godkendt.

4. Henvendelse om muliglighed for køb af arealet ved siden af kirken. Hvordan forholder MR sig til det?
I henhold til henvendelse om køb af areal, er dette ikke til salg.

5. Henvendelse om ombygning og udvidelse af skuret ved krolfbanen.
Beslutning: Vi godkender ikke forslaget og forslår at de stiller en pavillon op.

6. Samarbejdsaftale vedrørende Ådalens og Mørke kirkegårde se bilag Beslutning:
Samarbejdsaftalen blev godkendt.

7. Orientering:
Kontaktpersonen:
Ny gravermedhjælper er ansat pr. 1/3-2022

Præsten:
Babysalmesang:
Der er en efterspørgsel blandt mødre grupperne i Mørke om babysalmesang.
Beslutning: Vi arbejder videre med det.

Fastelavn:
Signe står for indkøb til pølser, brød og fastelavnsboller.
Michael og Ken står for Grill mm og hjælper Signe med resten.
Rie laver opslag til byen.
Susanne tager kontakt til FDF som sørger for at indkøb og maling tønder og sætter dem op samt oprydning efter tøndeslagning.

Støtteforening:
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger om støtte til udvikling, produktion og formidling af årets støtteforeningsprojekt: Konfirmationsfilm – ”10 gode grunde”
til at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret
Beslutning: Vi bidrager med 500,00

Næste møde er den 01-03-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-12-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, husmor; Signe Kyndesen, graver; Stig Malmose

Afbud: Formanden; Michael Erlang-Nielsen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  Corona pas – Hvordan gøres dette?
  Beslutning:  Regelmæssig visning af corona pas til kontaktpersonHenvendelse om mulighed for køb af arealet ved siden af kirken.
  Beslutning: Punktet udskydes til MR møde 1. tirsdag i februar 2022.

  Aktivitetsudvalg; generelle arrangementer: 
  Hvad gør vi for eksempel, når Signe ikke er til stede?Beslutning: Finde en regulær afløser for Signe der kan træde til når hun aflyser.

  Årshjulet med aktiviteter vi kan afholde i forhold til mandskab skal tidlig ud til MR ordinære medlemmer så de kan sætte X i kalenderen og dermed have en
  chance for at deltage.

  Vi planlægger en artikel i 8544 om at vi søger frivillige til aktivitetsudvalget.

   

 3. Orientering fra:

Kirkeværge:

Er der noget vi skal følge op på fra sidst?
Beslutning: Siden sidst punktet skal være et opfølgnings punk i starten af dagsorden.

 

 

Næste møde er den 01-02-2022 kl. 19:30

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 2-11-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen,, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, Husmoder; Signe Kyndesen, Graver; Stig Malmose

Afbud: Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  MobilePay kontoen er oppe at køre igen
 3. Orientering fra:

Kasser:

– Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2021
Beslutning: Kvartalsrapporten blev behandlet og godkendt.

 

Godkendelse af budget.  Formål og Endelig opgørelse
Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Budget 2022, Endelig budget
afleveret d. 01-11-2021 kl. 11:53

 

Kirkeværge:

– Visionsarbejdet: vi skal have fundet en dato i det nye år, hvor vi kan mødes og gennemgå VA: 

Beslutningspunkt:  Der bliver fundet en dato i januar eller februar 2022.

 

Præst:

Lektiehjælp:
Beslutningspunkt: Der er opbakning i menighedsrådet om at arbejde på at lave noget lektiehjælp.

 

Næste møde er den 07-12-2021 kl. 19:30