VEDTÆGT FOR MØRKE KIRKEGÅRD

Kirkevej 30, 8544 Mørke
Syddjurs Provsti, Syddjurs Kommune, Århus Stift

Mørke Kirke, kirkegård ved vintertid

Vinter luftfoto af Mørke Kirke og kirkegård

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
B. Gravsteder
C. Gravstedernes indhegning
D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger
E. Fredningstider
F. Erhvervelse af gravsted
G. Gravstedernes anlæg og beplantning
H. Fornyelse af gravsted
I. Gravstedernes vedligeholdelse
J. Takster
K. Ordensbestemmelser

 

 

 

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

§ 1.
Kirkegården bestyres af Mørke Menighedsråd

§ 2.
Stk. 1. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i
Vedtægt for kirkeværgen
Stk. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkegården ansatte graver
under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for
graverstillingen samt bestemmelser i denne vedtægt.
Stk. 3. Klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til Mørke Sogns
Menighedsråd

§ 3.
Stk. 1. Graveren fører kirkegårdens elektroniske protokol, som er en integreret del af et
elektronisk
kirkegårdssystem, godkendt af kirkeministeriet. Dette er webbaseret og opbevares
på hoved serveren ved udbyderen.
Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med
kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller
skal forevises ved syn over kirkegården.

B. GRAVSTEDER

§ 4.
Den bestående tradition med kistens anbringelse med hovedenden mod vest samt at
kvinden begraves ved mandens højre side bevares.

§ 5.
Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være 2,6 m x 1,2 m. For
børnegrave
sættes gravstedets størrelse til 1,2 m x 0,8 m. Graven skal være så dyb, at der bliver
mindst 1 m jord over kistelåget.

§ 6.
Størrelsen på et urnegravsted er 1,25 m x 1,25 m. Graven skal være så dyb, at der
er mindst 0,5 m jord over urnen.

§ 7.
Stk. 1. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke
kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en
fare for hverken ansatte eller besøgende.
Bitte og Stig /til MR vedtagelse – Forslag til vedtægter okt. 2018 – side 2 (af 7)

C. GRAVSTEDERNES INDHEGNING

§ 8.
Stk. 1. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end
levende hegn.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets
foranstaltning og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning
eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren. Det påhviler
den af menighedsrådet bemyndigede person, her graveren, at påse og afgøre om
dette overholdes. Ved overtrædelse gælder samme procedure som under §23.

D. BESTEMMELSER VEDRØRENDE DE ENKELTE AFDELINGER

§ 9.
Kirkegården er inddelt i afdelinger med seks forskellige gravstedstyper:
1) Kistegravsteder med hæk
Indhegningen er en del af gravstedet. Indhegningen er menighedsrådets ejendom.
Vedligeholdelse og klipning af hække påhviler menighedsrådet.
Raltyper ud over det almindelige brugte på kirkegården (perlegrus og granitskærver
0-8 mm) sørger gravstedsejer selv for udskiftning og pålægning af – uanset om der
betales for renhold eller der er tegnet legataftale.
2) Urnegravsteder med hæk
Indhegningen er en del af gravstedet. Indhegningen er menighedsrådets ejendom.
Vedligeholdelse og klipning af hække påhviler menighedsrådet.
Raltyper ud over det almindelige brugte på kirkegården (perlegrus og granitskærver
0-8 mm) sørger gravstedsejer selv for udskiftning og pålægning af – uanset om der
betales for renhold eller der er tegnet legataftale.
3) Urnegravsteder med mindeplade i plæne.
Der kan i hvert gravsted på 1,25 x 1,25 m nedsættes to urner.
Mindesmærker skal udformes i granit med en tykkelse på minimum 5 cm, maksimum
6 cm og have målene 40 cm x 60 cm og placeres liggende på gravstedet.
Alle farver af granitsten beregnet til plænegravsteder kan bruges – dog ikke sorte.
Inskriptioner og symboler skal være hugget eller sandblæst ned i stenen.
Mindesmærket må ikke være poleret.
Stenen nedlægges midt i gravfeltet med oversiden plan med græstæppet. Der kan
ovenfor pladen nedsættes 1 stk. forsænket granitvase.
Pynt ud over buketter i vasested kan fjernes af kirkegårdspersonale ved græsslåning
mv. på plade/plæne gravstederne.
Gravlys, kranse og kirkegårdens eventuelle granpynt accepteres i perioden 1.
november til 1. marts.
4) Kistegravsteder med mindeplade i plæne.
En kistegrav dækker to urnegrave – dvs. 1,25 x 2,5 m.
Mindesmærker skal udformes i granit med en tykkelse på 5 cm, maksimum 6 cm og
have målene 40 cm x 60 cm og placeres liggende på gravstedet.
Alle farver af granitsten beregnet til plænegravsteder kan bruges – dog ikke sorte.
Inskriptioner og symboler skal være hugget eller sandblæst ned i stenen
Mindesmærket må ikke være poleret.
Stenen nedlægges midt i gravfeltet med oversiden plan med græstæppet. Der kan
ovenfor pladen nedsættes 1 stk. forsænket granitvase.
Pynt ud over buketter i vasested kan fjernes af kirkegårdspersonale ved græsslåning
mv. på plade/plæne gravstederne.
Gravlys og kirkegårdens eventuelle granpynt accepteres i perioden 1. november til 1.
marts.
5) Anonym fællesgrav til kister.
Blomster og lignende må ikke placeres på plænen. Der henvises i stedet til den
fælles mindeplads.
6) Anonym fællesgrav til urner.
Blomster og lignende må ikke placeres på plænen. Der henvises i stedet til den
fælles mindeplads.

E. FREDNINGSTIDER

§ 10.
Stk. 1. Fredningstiden for et kistegravsted er 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 10 år.
Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt
nedbrydeligt materiale som fx egetræ, er 40 år.

§ 11.
Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

F. ERHVERVELSE AF GRAVSTED

§ 12.
Stk. 1. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet ved graveren for, at der
udfærdiges et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger graveren
for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 13.
Stk. 1. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til
begravelse af en person som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensogns boende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre
udensogns boende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af
hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

§ 14.
Stk. 1. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 13 omfatter erhvervelse af brugsret
for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads – hvis der er efterlevende
ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.
Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser.
Stk. 3. Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal
imødekommes, medmindre en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan for
kirkegården er til hinder for det. Stk. 4. Der kan ikke erhverves gravsted på forhånd.
Ej heller mod betaling for vedligeholdelse. Graveren og menighedsrådet kan i
særlige tilfælde give dispensation.

§ 15.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til
gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter
den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 16.
Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

G. GRAVSTEDERNES ANLÆG OG BEPLANTNING.

§ 17.
Stk. 1. Anlæg af gravsted skal ske i dialog med graveren. Graveren er behjælpelig med råd
og vejledning. Udførelse af opgaver i forbindelse med gravstedets anlæggelse kan
aftales mod betaling.
Stk. 2. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller
udbredelse skønnes at være til ulempe, kan graveren og kirkeværgen forlange dem
beskåret eller fjernet.
Stk.3. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets
forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet
de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.
Stk. 4. Bænke kan opstilles på kistegravsteder med menighedsrådets samtykke
Stk. 5. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet
uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre
arealer.
Stk. 6. Jordbede på må kun flisdækkes hvis man selv forestår ren- og
vedligeholdelsen.

H. FORNYELSE AF GRAVSTED

§ 18.
Stk. 1. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet
brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan
begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager
gravstedet helt eller delvist.
Ved udgangen af det kalenderår forud for det år, hvor brugsretten ophører udsender
graveren til indehaveren af brugsretten påmindelse om brugsrettens ophør i
indeværende år. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af
gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 2. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb
fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig
fjernes, og gravstedet afleveres i planeret tilstand. Orientering herom skal gives i den
foran omhandlende påmindelse.

§ 19.
Stk. 1. Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet,
underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at
gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er
enige om dispositionen.
Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres
et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at
pårørende kan henvende sig til graveren. Har ingen henvendt sig efter 1 år, kan
gravstedet nedlægges.

I. GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE

§ 20.
Menighedsrådet ved graveren sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles
indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens
fællesarealer.

§ 21.
For de i §9 omtalte afdelinger 3, 4, 5 og 6 gælder, at der i forbindelse med
erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet ved
graveren om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 22.
Vedligeholdelsen af gravstederne på de i §9 omtalte afdelinger 1 og 2
(Kistegravsteder og urnegravsteder med hæk) påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en
aftale med menighedsrådet ved graveren om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 23.
Stk. 1. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i
sømmelig stand. Herunder at der ikke er rodukrudt og/eller blomstrende frøukrudt.
Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person, her graveren, i
samarbejde med kirkeværgen at påse og afgøre om gravstederne på kirkegården
vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender
menighedsrådet ved graveren en påmindelse via anbefalet brev til
gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 4 uger. Af påmindelsen
skal fremgå, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet.
Endvidere skal fremgå, at vedligeholdelsen mod betaling kan varetages af
kirkegårdens personale , og at gravstedsindehaveren skal kontakte graver inden
fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale om vedligeholdelse.
Stk. 3. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan
menighedsrådet ved graveren rydde gravstedet, men gravpladserne i gravstedet må
ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden fra den senest foretagne
begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
Stk. 4. Hvis ejeren ikke kan findes, anbringes på gravstedet et henvendelsesskilt
hvor der eftersøges pårørende. Er der ikke sket henvendelse et 1 år efter
anbringelsen af henvendelsesskiltet hjemfalder gravstedet til kirkegården, men
gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden
fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet

§ 24.
Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på
gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

J. TAKSTER

§ 25.
Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for
vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens
takstblad, som bl.a. kan ses på Mørke Kirkes hjemmeside her.

K. ORDENSBESTEMMELSER

§ 26.
1) Kirkegården er altid åben
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3) Hunde er tilladt men skal føres i snor – efterladenskaber skal opsamles
4) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
5) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården er kun tilladt i kirkens eller kirkegårdens
ærinde eller med graverens særskilte tilladelse.
6) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde at
det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
7) Man må ikke klatre på eller gennembryde dige, hegn og gravstedernes indhegning
8) Lyskæder og blinkende solcellelamper må ikke benyttes på kirkegården.
9) Udsmykning i hækkene er ikke tilladt
10) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
11) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
12) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for
ralbelægning på gravsteder eller andre arealer