Menighedsrådet mødes d. 3. maj kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 7. juni kl. 19:30 – 21:00

Beslutningsprotokold den 03-05-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou.
Afbud: næstformand; Susanne Juhl Magnussen, husmor; Signe Kyndesen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, graver; Stig Malmose.

1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. (Se bilag)
Kvartalsrapporten udviser et overskud af drift på kr. 383.642,94.
Beslutning: Kvartalsrapporten blev godkendt.

Vi bliver nødt til at have fokus på vores el og varme forbrug og det kommer på næste dagsorden.

Der er fortsat ingen afslutning på graverværkstedet, kommer på næste dagsorden.

3. Endelig godkendelse af Samarbejdsaftale omkring fælles Kirke – Kulturmedarbejder for Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne. (Se bilag)
Beslutning: Samarbejdsaftalen er blevet godkendt.

4. Orientering.
Ny Kirke- og kulturmedarbejder ved Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne: Ninna Søndergaard

Kasserer i Mørke menighedsråd er meldt ind i Lokalforeningen af meninghedsråd på Djursland som delegeret.

Evt.
Vedr. at sekretær stopper i menighedsrådet, skal med på næste dagsorden.

Næste møde er den 07-06-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 5. april kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 3. maj kl. 19:30 – 21:00

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 1-3-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose, husmor; Signe Kyndesen.

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen


 1. Godkendelse af dagsorden.
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt 
 2. Gennemgang af regnskab for 2021 v/ Mette og Jena.
 1. Godkendelse af regnskab 2021.
  Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2021, afleveret d. 01.03.2022 20:41

Næste møde er den 05-04-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 1. marts kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 5. april kl. 19:30 – 21:00

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 01-02-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose

Afbud: husmor; Signe Kyndesen

Efter mødet er der afsat 15 min. til lukket møde med orientering fra Kontaktpersonen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt

2. Årligt valg af poster i menighedsrådet:
Formand: Michael
Næstformand: Susanne
Kasser: Helge
Kirkeværge: Ken
Kontaktperson: Ida
Sekretær: Rie
Tegningsberettiget: Michael, Susanne
Punket er vedtaget.

3. Godkendelse af regnskabsinstruksen for 2022 (kasseren)
Regnskabsinstruksen blev godkendt.

4. Henvendelse om muliglighed for køb af arealet ved siden af kirken. Hvordan forholder MR sig til det?
I henhold til henvendelse om køb af areal, er dette ikke til salg.

5. Henvendelse om ombygning og udvidelse af skuret ved krolfbanen.
Beslutning: Vi godkender ikke forslaget og forslår at de stiller en pavillon op.

6. Samarbejdsaftale vedrørende Ådalens og Mørke kirkegårde se bilag Beslutning:
Samarbejdsaftalen blev godkendt.

7. Orientering:
Kontaktpersonen:
Ny gravermedhjælper er ansat pr. 1/3-2022

Præsten:
Babysalmesang:
Der er en efterspørgsel blandt mødre grupperne i Mørke om babysalmesang.
Beslutning: Vi arbejder videre med det.

Fastelavn:
Signe står for indkøb til pølser, brød og fastelavnsboller.
Michael og Ken står for Grill mm og hjælper Signe med resten.
Rie laver opslag til byen.
Susanne tager kontakt til FDF som sørger for at indkøb og maling tønder og sætter dem op samt oprydning efter tøndeslagning.

Støtteforening:
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger om støtte til udvikling, produktion og formidling af årets støtteforeningsprojekt: Konfirmationsfilm – ”10 gode grunde”
til at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret
Beslutning: Vi bidrager med 500,00

Næste møde er den 01-03-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 1. februar kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 1. marts kl. 19:30 – 21:00

Mørke kirke og menighedsråd vil gerne sige tusind TAK for jeres støtte til menighedsplejen – julehjælpen.

Takket være JERES støtte, har vi ikke været nødsaget til at afvise nogen, der har ansøgt om julehjælp.

Takket være JERES støtte og bidrag har vi kunnet hjælpe alle de borgere i Mørke Pastorat, der har søgt om julehjælp – og som har haft brug for en hjælpende hånd.

Takket være JERES støtte har vi i år kunnet give familierne, der har søgt julehjælp ved Mørke kirke, lidt ekstra mundgodt!

Og selvfølgelig tak til Mørke Dagli’ Brugs for hjælpen med kasserne.

Bare TAK 🕯

Man kan altid støtte menighedsplejen, også selvom det ikke er jul 🌟

Gravermedhjælper ved Mørke kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Mørke kirke er ledig pr. 1. marts 2022, eller efter nærmere aftale. Mørke pastorat hører under Syddjurs provsti.

Stillingen er en helårsstilling med en årsnorm på 1924 timer svarende til 37 timer pr uge. Tidsbegrænsning og kortere arbejdstid kan evt. aftales, anfør gerne i ansøgningen hvis det ønskes.

Trives du med at arbejde i det fri og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig.
Mørke kirke er en smuk landsbykirke, opført i 1100-tallet. Ud over kirkegården er der også en sognegård med udenomsarealer og en smuk gammel præstegård med tilhørende have.

Vi søger en selvstændig og serviceminded person, der er interesseret i at indgå i et team, med vores nuværende graver. Du skal have gode evner til at samarbejde bredt med det øvrige personale, kirkens besøgende og menighedsråd.

Arbejdsopgaverne vil blive fordelt mellem graver og gravermedhjælper, graveren har det overordnede ansvar for fordeling af arbejdsopgaverne, som bl.a. består i at:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling
 • Varetage begravelser og bisættelser.
 • Varetage mindre administrative opgaver vedrørende kirkegården, når graver har ferie.
 • Fungere som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vedligeholde arealerne omkring kirken, præste- og sognegård
 • Rengøre kirken, det offentlige toilet og graverfaciliteterne
 • Mindre vedligehold af maskiner

Vi har brug for

 • At du har kendskab til – evt. uddannelse indenfor – og interesse for det grønne område.
 • At du har ordenssans og er ansvarsbevidst
 • Er interesseret i det gode samarbejde og har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At du har erfaring eller lyst til at få erfaring med kirketjeneste og arbejde i kirkens rum
 • At du vil deltage i kompetenceudvikling
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt samarbejde, hvor den enkeltes trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
 • En fleksibel arbejdsplads med en høj grad af frihed til selv at disponere arbejdet i graverteamet.
 • En smuk kirkegård, hvor folk nyder at komme og gøre ophold eller bare gå igennem
 • En kirke med engagerede mennesker, både i menigheden, menighedsrådet og personalegruppen
 • Et afvekslende arbejde, der i takt med årstiderne skaber de smukkeste omgivelser til glæde for alle
 • Mulighed for kompetenceudvikling.

Ansættelsen sker ved Mørke Sogns Menighedsråd.
Mørke sogn har 2.134 indbyggere. Vi har en sognepræst, et graverteam med en graver og 1-2 medhjælpere, en organist, to faste kirkesangere og en husmor i sognegården.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælper på landsbykirkegårde indgået mellem kirkeministeriet og Fagligt Fælles forbund (3f) Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 274.138,91 (trin 1) og kr. 281.408,84(trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner).
Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 312.696,05 (trin 1) og kr. 320.896,45 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2)(nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Stig Malmose på tlf. nr. 2427 8959 .

Ansøgning sendes til Mørke menighedsråd på 8244fortrolig@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde sidst i uge 2.

Menighedsrådet forbeholder sig retten til at indhente referencer.
Læs mere om Mørke sogn på sogn.dk/mørke og mørkekirke.dk

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 7-12-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

 

Deltagere:

Næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, husmor; Signe Kyndesen, graver; Stig Malmose

Afbud: Formanden; Michael Erlang-Nielsen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Beslutning: Dagsorden blev godkendt
 2. Siden sidst:
  Corona pas – Hvordan gøres dette?
  Beslutning:  Regelmæssig visning af corona pas til kontaktpersonHenvendelse om mulighed for køb af arealet ved siden af kirken.
  Beslutning: Punktet udskydes til MR møde 1. tirsdag i februar 2022.

  Aktivitetsudvalg; generelle arrangementer: 
  Hvad gør vi for eksempel, når Signe ikke er til stede?Beslutning: Finde en regulær afløser for Signe der kan træde til når hun aflyser.

  Årshjulet med aktiviteter vi kan afholde i forhold til mandskab skal tidlig ud til MR ordinære medlemmer så de kan sætte X i kalenderen og dermed have en
  chance for at deltage.

  Vi planlægger en artikel i 8544 om at vi søger frivillige til aktivitetsudvalget.

   

 3. Orientering fra:

Kirkeværge:

Er der noget vi skal følge op på fra sidst?
Beslutning: Siden sidst punktet skal være et opfølgnings punk i starten af dagsorden.

 

 

Næste møde er den 01-02-2022 kl. 19:30