Kirke- og kulturmedarbejder i Mørke, Ådalen, Lime og Hvilsager sogn.

I de fire sogne på Djursland – Mørke, Ådalskirkerne, Lime og Hvilsager, er der fra 1. juni blevet ansat en kirke- og kulturmedarbejder. Det bliver den første kirke- og kulturmedarbejder, der er tilknyttet i disse områder, og det er begyndelsen på et øget samarbejde imellem de fire kirker, som vi i Mørke kirke glæder os til at være en del af. Til at varetage stillingen har vi ansat Ninna Søndergaard. Hun arbejder i forvejen som kirkesanger ved Mørke kirke og i Ådalskirkerne, samt er bosat i Mørke med hendes to børn.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal arbejde med mange forskellige aktiviteter i kirken. En af opgaverne bliver blandt andet at skabe nye kontakter, og dermed udvikle kirkens netværk af eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med præsterne, skal kirke- og kulturmedarbejderen også løse opgaver i forbindelse med undervisningen af børn og unge. F.eks. babysalmesang, minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Derudover vil der også være planlægning af arrangementer for ældre, samt børne- og familiegudstjenester. Kirke- og kulturmedarbejderen får også opgaver med formidling af det kirkelige liv gennem sociale medier, hjemmeside og PR generelt.

Menighedsrådet mødes d. 7. juni kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 7. juni kl. 19:30 – 21:00

I Slutningen af 2021 og i starten af 2022 er der blevet ansat tre nye medarbejdere ved Mørke kirke.

Vi byder velkommen til kirkesanger Ninna Soendergaard, kirkesanger Charlotte Knygberg og gravermedarbejder Bente.

Hvis I ikke lige synes I kan genkende et ansigt eller en stemme, så er det formentlig en af vores nye medarbejdere.

Menighedsrådet mødes d. 3. maj kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 7. juni kl. 19:30 – 21:00

Beslutningsprotokold den 03-05-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou.
Afbud: næstformand; Susanne Juhl Magnussen, husmor; Signe Kyndesen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, graver; Stig Malmose.

1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. (Se bilag)
Kvartalsrapporten udviser et overskud af drift på kr. 383.642,94.
Beslutning: Kvartalsrapporten blev godkendt.

Vi bliver nødt til at have fokus på vores el og varme forbrug og det kommer på næste dagsorden.

Der er fortsat ingen afslutning på graverværkstedet, kommer på næste dagsorden.

3. Endelig godkendelse af Samarbejdsaftale omkring fælles Kirke – Kulturmedarbejder for Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne. (Se bilag)
Beslutning: Samarbejdsaftalen er blevet godkendt.

4. Orientering.
Ny Kirke- og kulturmedarbejder ved Mørke, Ådalskirkerne, Hvilsager og Lime sogne: Ninna Søndergaard

Kasserer i Mørke menighedsråd er meldt ind i Lokalforeningen af meninghedsråd på Djursland som delegeret.

Evt.
Vedr. at sekretær stopper i menighedsrådet, skal med på næste dagsorden.

Næste møde er den 07-06-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 5. april kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 3. maj kl. 19:30 – 21:00

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 1-3-2022 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:

Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose, husmor; Signe Kyndesen.

Afbud: Kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen


  1. Godkendelse af dagsorden.
    Beslutning: Dagsorden blev godkendt 
  2. Gennemgang af regnskab for 2021 v/ Mette og Jena.
  1. Godkendelse af regnskab 2021.
    Beslutning: Mørke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15083719, Regnskab 2021, afleveret d. 01.03.2022 20:41

Næste møde er den 05-04-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 1. marts kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 5. april kl. 19:30 – 21:00

Ordinært møde i Mørke Kirke menighedsråd

Den 01-02-2021 kl. 19:30
Sted: Sognegården, Kirkevej 30a, 8544 Mørke

Deltagere:
Formand; Michael Erlang-Nielsen, næstformand; Susanne Juhl Magnussen, kirkeværge; Ken K. Rasmussen, kasserer; Helge Randsbæk, kontaktperson; Ida-Marie Duus Peitersen, sekretær; Else-Marie (Rie) Balch Sørensen, Præst; Sofia Levring Dimitriou, graver; Stig Malmose

Afbud: husmor; Signe Kyndesen

Efter mødet er der afsat 15 min. til lukket møde med orientering fra Kontaktpersonen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt

2. Årligt valg af poster i menighedsrådet:
Formand: Michael
Næstformand: Susanne
Kasser: Helge
Kirkeværge: Ken
Kontaktperson: Ida
Sekretær: Rie
Tegningsberettiget: Michael, Susanne
Punket er vedtaget.

3. Godkendelse af regnskabsinstruksen for 2022 (kasseren)
Regnskabsinstruksen blev godkendt.

4. Henvendelse om muliglighed for køb af arealet ved siden af kirken. Hvordan forholder MR sig til det?
I henhold til henvendelse om køb af areal, er dette ikke til salg.

5. Henvendelse om ombygning og udvidelse af skuret ved krolfbanen.
Beslutning: Vi godkender ikke forslaget og forslår at de stiller en pavillon op.

6. Samarbejdsaftale vedrørende Ådalens og Mørke kirkegårde se bilag Beslutning:
Samarbejdsaftalen blev godkendt.

7. Orientering:
Kontaktpersonen:
Ny gravermedhjælper er ansat pr. 1/3-2022

Præsten:
Babysalmesang:
Der er en efterspørgsel blandt mødre grupperne i Mørke om babysalmesang.
Beslutning: Vi arbejder videre med det.

Fastelavn:
Signe står for indkøb til pølser, brød og fastelavnsboller.
Michael og Ken står for Grill mm og hjælper Signe med resten.
Rie laver opslag til byen.
Susanne tager kontakt til FDF som sørger for at indkøb og maling tønder og sætter dem op samt oprydning efter tøndeslagning.

Støtteforening:
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger om støtte til udvikling, produktion og formidling af årets støtteforeningsprojekt: Konfirmationsfilm – ”10 gode grunde”
til at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret
Beslutning: Vi bidrager med 500,00

Næste møde er den 01-03-2022 kl. 19:30

Menighedsrådet mødes d. 1. februar kl. 19:30 – 21:00

Efter mødet bliver beslutningsprotokollen lagt ud på hjemmesiden her

Næste møde er d. 1. marts kl. 19:30 – 21:00