Tirsdag den 17. september er der Valgforsamling i sognegården!

På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig, skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig. Det betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet.

I menighedsrådet er man fælles om en sag – at skabe en kirke, som fortsat er en vigtig del af vores liv og samtid.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati:
Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet:
Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv ­indflydelse og være med til at udvikle kirken.

Hvad er et menighedsråd?
Et menighedsråd er valgt for en fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter.
Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
Menighedsrådet har ansvar for: • Kirkelivet • Kulturarven – kirkebygninger og arealer • Kirkegården og begravelser • Personaleledelse • Kirkens økonomi.

Derudover er der en række opgaver, der kan vælges til og fra.
Det kan fx være babysalmesang, kor, foredrag, koncerter, mandeklub, renoveringsprojekter, familiestøtte og andet.
I folkekirken er det menighedsrådet, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat i kirken – med undtagelse af præsten.

Vil du være med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab?
Er du villig til at samarbejde og lytte til andre?
Er du villig til at tage ansvar og påtage dig forskellige opgaver i forbindelse med kirkens liv og aktiviteter?
Så vil du helt sikkert også finde det givende og meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd – og bidrage til lokalsamfundet og styrke kirkens rolle som et vigtigt centrum for fællesskab og åndelighed.

Offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne: afholdes tirsdag den 14. maj (kl. 19.00 i sognegården) 2024!

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid.
Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet.

Hvis du er nysgerrig på hvad menighedsrådet laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde i dit sogn. På dette møde vil dit lokale menighedsråd fortælle om hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen hvor det nye menighedsråd skal vælges. Hold øje med datoen for orienteringsmødet på dit sogns hjemmeside eller i dit lokale ugeblad.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Der vil blive serveret en let, men lækker anretning. Vi glæder os til at se dig der!

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet.
Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne: afholdes tirsdag den 14. maj 2024.

Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Valgforsamling i de enkelte sogne: afholdes tirsdag den 17. september 2024.

Menighedsrådets medlemmer vælges.
På mødet opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

 

Formand og næstformand
Som formand for menighedsrådet er det vigtigt, at du kan bevare overblikket, er struktureret og kan lede møder, forhandlinger og afstemninger.
Og så skal du sørge for, at de vedtagne beslutninger udføres. Som formand er du menighedsrådets primære ”ambassadør”.

 

Kontaktperson
Som kontaktperson i menighedsrådet skal du varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsterne. Erfaring med personaleledelse er et plus, da man skal fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Besidder du styrker som engagement, beslutningskraft og samarbejde? Og er du optaget af at skabe motivation og trivsel for både gruppen og individet? Kan du agere i konflikthåndtering og har du øje for processen og individet samtidig?

 

Kirkeværgen
Har du lysten og evnerne til at tage vare på en historisk kulturinstitution med ånd? Som kirkeværge har du ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier. Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver og ajourføre kirkens forsikringer og anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed. Det er et plus, hvis du har en byggefaglig baggrund, eller erfaring med projektstyring, men ikke et krav.

 

Sekretæren
Sekretærens fornemmeste opgave i menighedsrådet er at sørge for, at udarbejdelse af bekendtgørelser, mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt. Så er du yderst struktureret, punktlig og har dine skrivefærdigheder i orden, er rollen som menighedsrådssekretær måske lige noget for dig.

 

Kasseren
Kan du lide tal, budgetter og faste deadlines?  Som kasserer i menighedsrådet sidder du med ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi.  Har du erfaring med bogføring? Og kan du skabe overblik over budget, kvartalsrapporter, lønudgifter og årsbudgettet? Regnskabskompetencer er et plus, men er du struktureret, har en analytisk tilgang og et godt overblik, er effektiv, detaljeorienteret og gerne med en sund forretningsforståelse, er opgaven som kasserer måske noget for dig.

 

 

 

 

Tirsdag den 14. maj 2024 (kl. 19.00 i sognegården) vil der være et afgørende møde for vores lokalsamfund.
Menighedsrådet inviterer alle interesserede til et orienteringsmøde, hvor vigtige emner vedrørende kommende valg til menighedsrådet vil blive belyst.

På dette møde vil det nuværende menighedsråd fortælle om den foregående funktionsperiode og give indsigt i det udførte arbejde.
Der vil også blive præsenteret kommende spændende opgaver og initiativer, der vil forme vores kirkes fremtid.
Det er altså en mulighed for alle at få indblik i de planer og målsætninger, som rådet har for vores kirke.

En særlig fokus på mødet vil være rettet mod valgprocessen i september.
Datoer, regler og procedurer for valgforsamlingen vil blive gennemgået i detaljer.
Dette vil sikre, at alle interesserede har en klar forståelse af, hvordan valget vil blive afholdt, og hvad der forventes af både kandidater og vælgere.

En anden vigtig information, der vil blive delt, er antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Dette er afgørende for at sikre en repræsentativ sammensætning af rådet, der bedst muligt kan afspejle vores forskellige perspektiver og behov som lokalsamfund.

Orienteringsmødet er åbent for alle interesserede. Uanset om du er en fast kirkegænger, en engageret borger eller bare nysgerrig efter at lære mere om vores kirkes liv og fremtid, er du velkommen til at deltage. Din stemme og din deltagelse er værdifuld for vores fællesskab.

Sæt derfor kryds i kalenderen og mød op i sognegården tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19:00!

Der vil blive serveret en let, men lækker anretning. Vi glæder os til at se dig der!