Livet byder på mange store begivenheder, som kirken kan være en naturlig del af. Kirken er der, hvor de store ord bliver sat på livets sorger og glæder, og alle er velkommen til at bruge deres kirke, når behovet melder sig.

Sådan gør du ved…

Fødsel:

Hvis I er gift, sker registreringen automatisk fra jordmoderen. Hvis I ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I udfylde en ansvars- og omsorgserklæring, som skal afleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

Attesten findes på www.personregistrering.dk og sendes til Hornslet kirkekontor, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.

Dåb:

Hvis I ønsker dåb, skal I kontakte sognepræsten Maria Baungaard(51 52 74 46   /mfra@km.dk), og aftale tidspunkt og dato for dåben. Ved henvendelsen må I meget gerne opgive navn og adresser på barnets faddere. Fadderne skal selv være døbt, og der skal være mindst to og højst fem faddere. Sammen med præsten aftaler I et møde, hvor vi kan snakke om dåbsritualet og dets betydning. Ved samtalen aftales også salmer og alle praktiske spørgsmål kan tages op.

Hvis ikke I ønsker dåb, skal barnet navngives inden 6 måneder.

Attesten til navngivning kan findes på www.personregistrering.dk

Hvis du har behov for en ny dåbsattest, skal du blot kontakte Hornslet kirkekontor, tlf.: 86 99 40 30.

Navneændring:

Skulle du have brug for at skrifte navn, skal du sende anmodningen om navneændring til kirkekontoret i Hornslet (Rodskovvej 4, 8543 Hornslet) – attesten findes på www.personregistrering.dk. Hvis navneændringen ikke forekommer i forbindelse med en vielse koster det kr. 500,00.

Vielse:

En vielse kan finde sted på rådhuset, i kirken eller ved et andet trossamfund, som har vielsesmyndighed i Danmark. For at blive viet i kirken, skal der mindst være én af jer, der er medlem af Folkekirken.

I skal tage kontakt til præsten (51 52 74 46 el. mfra@km.dk) og aftale vielsen i kirken. Ved henvendelsen må I meget gerne oplyse navn og adresse på jeres to vidner. Alle kan være vidner; eneste krav er, at man er til stede under vielsen i kirken. Sammen med præsten finder I en dato for en samtale. Ved samtalen gennemgås ritualet, vi vælger salmer, og I får mulighed for at fortælle jeres historie, som danner grundlag for talen i kirken.

Inden vielsen er der nogle praktiske ting, I skal have på plads. I skal have lavet en prøvelsesattest hos kommunen, og hvis I skal have foretaget navneændring på bryllupsdagen, skal attesten udfyldes på www.personregistrering.dk og sendes til Hornslet kirkekontor, Rodsskovvej 4, 8543 Hornslet.

Hvis man i forvejen er borgerligt viet på rådhuset, kan man få en kirkelig velsignelse, hvis man ønsker det. Kontakt præsten og aftal nærmere.

Pr. 15. juni 2012 blev det muligt for homoseksuelle at blive viet i kirken på lige fod med heteroseksuelle. Det op til den enkelte præst, om han/hun vil foretag en vielse af to af samme køn, men præsten i Mørke vier gerne homoseksuelle.

Biskopperne besluttede i 2013 som en forsøgsordning på to år at tillade vielser i det fri. Der er mange praktiske udfordringer forbundet med en vielse i det fri, ligesom man skal ansøge biskoppen om tillade ved hver eneste vielse i det fri. Går I med sådanne ønsker, kontakt da præsten og aftal et møde. Sammen skal vi nok finde den bedste løsning for jeres store dag.

Dødsfald:

Dødsfaldet skal meldes til kirkekontoret eller sognepræsten inden 2 dage. Man kan selv gøre det eller lade en bedemand tage sig af alt det praktiske. Hvis afdøde var medlem af Folkekirken og ønskede en begravelse eller bisættelse fra kirken aftales en dag for en samtale med præsten, hvor alle detaljer omkring højtideligheden aftales. Sammen vælger vi salmerne, og I får muligheden for at fortælle om jeres kære – en snak som skal danne grundlag for talen i kirken. I forbindelse med et dødsfald kan mange spørgsmål, sorg, vrede og tvivl melde sig – alt er tilladt at tage op med præsten, som vil gøre sit bedste for at hjælpe jer igennem.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, har man ikke krav på gejstlig medvirken ved begravelsen, ligesom man ikke har krav på at benytte kirkens rum. Dog kan de efterladte have ønske om en kirkelig begravelse, og da er det op til den enkelte præst at vurdere, om et sådant ønske kan efterkommes. Dog må man påregne ekstra udgifter til leje af kirkens lokaler og lønninger til organist og kirkesanger. Præsten har dog ret til at sige nej til en sådan forespørgsel, hvis præsten vurderer, at det ville være imod afdødes ønske. Hvis man ikke ønsker kirkens medvirken, kan højtideligheden foregå fra kirkens kapel under ledes af en bedemand eller en pårørende. Man kan også fravælge enhver højtidelighed overhovedet.

Om man vælger det ene eller det andet, er det en god idé at tage en snak med sine nærmeste om ønsker og tanker omkring dødsfald og begravelse, så ingen skal stå med store og uoverskuelige spørgsmål, når dødsfaldet er sket.