Personalepolitik – for ansatte og menighedsråd i Mørke sogn

1. Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer
Vi værdsætter de gode samarbejdsrelationer og en ordentlig omgangstone på arbejdspladsen. Dette være sig mellem kolleger, mellem menighedsråd og medarbejdere og overfor kirkens brugere. Alle har et medansvar for, at der skabes, udvikles og bevares et godt arbejdsklima.
For at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, for alle, er det vigtigt at kommunikationen mellem medarbejdere er i orden.
Menighedsrådet er af den overbevisning at problemer/vanskeligheder løses bedst ved at man henvender sig direkte til den eller de personer der er involveret eller til sin kontaktperson/formand.
Hvis man ikke er i stand til at løse et problem direkte, vil menighedsrådet som udgangspunkt foreslå et samarbejdsmøde møde mellem parterne hvor vi vil tilbyde at facilitere processen.
Det forventes af alle, at man:
– udviser respekt for kolleger og deres arbejde
– er hjælpsom og imødekommende overfor kolleger og brugere
– udviser gensidig respekt for trufne beslutninger
– altid taler ordentlig til hinanden

2. Information og mødestruktur
Menighedsrådet ønsker, at alle berørte hurtigt får besked om vigtig information, hvad enten den går fra eller til menighedsråd, præst eller medarbejdere. Al information kan gives mundtligt, skriftligt eller til møder. Af hensyn til sikkerheden for at information når frem er det et krav at alle har en tilgængelig e-mail.

Det skal være tydeligt for alle, at:
– vigtig information først gives til dem den berører
– information om arbejdspladsen skal gives til alle
– mødestrukturen er en vigtig del af kommunikationen

3. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler en gang om året. MUS er en samtale mellem medarbejder og nærmeste leder, hvor fokus er på personlig trivsel, arbejdsopgaver og personlig udvikling.

Formålet med samtalen er at:
– støtte arbejdspladsen og medarbejderen fælles udvikling
– afstemme forventninger til job og udviklingsmuligheder
– synliggøre medarbejderens faglige og personlige kompetencer i relation til arbejdet

4. Uddannelse
Menighedsrådet og medarbejderen har sammen et ansvar for at sikre kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejderen.

Det er vigtig med forståelse af at uddannelse er vigtig for at:
– understøtte det daglige arbejde
– fremme faglig udvikling i arbejdet
– fremme personlig udvikling i arbejdet

5. Arbejdspladsvurdering (APV)
Mindst hvert tredje år skal menighedsrådet udarbejde en APV i samarbejde med de ansatte. Det er vigtigt, at alle ved, hvor APV’en fysisk er placeret.

6. Arbejdsmiljødrøftelse
Menighedsrådet understøtter det gode arbejdsmiljø blandt andet gennem afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse med medarbejderne. Indholdet af arbejdsmiljødrøftelsen kan variere fra år til år alt efter, hvilke behov der viser sig. Menighedsrådet tager notat om, hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog.

7. Vold, trusler, chikane mv.
Ingen må udsættes for fysiske eller psykiske overgreb, fx vold, trusler, skældud, misbrug, chikane eller mobning. Et godt psykisk arbejdsmiljø er alles ansvar. Den daglige omgang med hinanden skal være præget af respekt og tolerance både verbalt, fysisk, psykisk og kulturelt.

Alle former for overgreb er uacceptable:
– vold vil øjeblikkeligt føre til en sag om bortvisning
– trusler eller tillidsbrud vil øjeblikkeligt føre til en skriftlig advarsel
– skældud, grov sprogbrug, chikane eller mobning vil øjeblikkeligt føre til en mundtlig advarsel
Det forventes at alle reagerer prompte på tilfælde af ovennævnte og står frem, således at menighedsrådet kan skride ind hurtigst muligt.

8. Mobbepolitik
Menighedsrådet tolererer under ingen omstændigheder mobning på arbejdspladsen.
Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som opfattes som sårende eller nedværdigende, som den eller de krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod:
– regelmæssigt
– over længere tid eller gentagne gange
– på grov vis
Mobning er et arbejdsmiljøproblem, som menighedsråd og medarbejdere skal forholde sig til og løse. Enhver der er oplever mobning af sig selv eller andre bør handle på det. Menighedsrådet har det overordnede ansvar for trivslen på arbejdspladsen og har pligt til at handle, hvis der foregår mobning.

9. Stresspolitik
Menighedsrådet skal kortlægge, forebygge og håndtere langvarig arbejdsrelateret stress på arbejdspladsen, ved at:
– foretage arbejdspladsvurdering
– foretage trivselsundersøgelse
– udarbejde lokal stresspolitik
– fjerne tabuer omkring stress
Alle har hver især et ansvar for at drage omsorg for en medarbejder som oplever stress.

10. Konflikthåndtering
Det er menighedsrådet ansvar at der etableres et trygt forum, hvor udfordringer på arbejdspladsen kan diskuteres åbent og ærligt med henblik på at undgå at konflikter opstår eller vokser sig store. Alle har et ansvar for at problemer ikke vokser sig for store, og alle er derfor forpligtiget til at gøre opmærksom på problemer, som kan danne grobund for konflikter.

For at forebygge at små problemer bliver til konflikter kan man:
– undgå optrappende kommunikation (du-sprog: ”Du er aldrig…”)
– bruge nedtrappende kommunikation (jeg-sprog: ”Jeg kan mærke at…”)
– tale roligt og lytte respektfuldt
– fokusere på nutid og fremtid fremfor fortid
– undgå at gætte
– undgå at overskride andres personlige grænser
Disse værktøjer kan ofte forhindre konflikter i at opstå. Sker det alligevel er det menighedsrådets ansvar at handle således at konflikten løses, og skride resolut ind hvis der opstår vold, trusler eller skænderier.

11. Påtaler fra menighedsråd, som arbejdsgiver til medarbejdere, og til samarbejdsparter
I tilfælde hvor konflikter er låst fast og parterne ikke kan nå til enighed om det videre samarbejde, kan menighedsrådet komme med formelle advarsler til en eller flere af konfliktens parter.
– Hvis en mundtlig advarsel ikke efterleves øjeblikkeligt vil den føre til en skriftlig advarsel.
– Hvis en skriftlig advarsel ikke efterleves øjeblikkeligt vil det føre til en sag om bortvisning.
– En mundtlig advarsel kan gives af kontaktpersonen eller formanden.
– En skriftlig advarsel kan udstedes af kontaktpersonen med påtegnelse af formanden, eller af formanden med påtegnelse af kontaktpersonen.
– En sag om bortvisning skal godkendes af et samlet menighedsråd.